GDPR

GDPR – PERSONUPPGIFTSPOLICY


Den 25/5 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft som en ny EU-förordning. GDPR ersatte den svenska
Personuppgiftslagen(PUL). Innebar skärpta krav på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter.
För Zäkra Leveranser är det viktigt att du som kund eller partner ska känna dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter, samt att lagar
och regler som finns för att skydda din integritet följs.
Denna policy omfattar Zäkra Leveranser med samtliga verksamhetsområden inklusive partner Riddermark Bil.
Bolaget värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina
personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Den lagliga grunden vilar främst på;
– att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas
”berättigad verksamhet”. Vi behandlar personuppgifter utifrån dessa grunder.
– Kan ske på olika sätt, ex via kontakt telefon, sms eller mail.
– Uppgifter används enbart för relevant syfte och endast avseende information kring varor/tjänster hos oss.
– Antal personer med tillgång till uppgifter är begränsat och uppgifter lämnas ej vidare till enskild eller juridisk person eller
organisation.


1. ALLMÄNT
1.1 ZÄKRA LEVERANSER (“Zäkra Leveranser”, “Zäkra Leveranser.se”, “vår”, “oss” eller “vi”) är ansvariga för behandlingen av de
personuppgifter som vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under senare punkt.
1.2 I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa hur ZÄKRA LEVERANSER samlar in och hanterar uppgifter om dig, inklusive varför vi
behandlar personuppgifterna, hur vi skyddar den information vi mottar, samt vilka rättigheter du har.
2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE, OCH HUR HANTERAR VI DIN PERSONDATA I ENLIGHET MED RÅDANDE
LAGSTIFTNING
2.1 Vid leveranser/inköp av fordonvia Zäkra Leveranser samlas via våra system in uppgifter om dig, även via partner Riddermark. Rättsligt
underlag för vår hantering av din data kan du finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.
2.2 När du anmäler dig till Zäkra Leveranser eller Riddermark Bils direkta digitala marknadsföring registreras ditt namn, e-postadress samt
andra frivilliga uppgifter som du själv uppger i samband med att du skriver upp dig. Rättsligt underlag för detta står att finna i
dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led a.
2.3 När du nyttjar en tjänst via Zäkra Leveranser eller kommunicerar med oss registrerar vi de uppgifter som krävs för slutförande av tjänst
eller det du själv uppger, ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, leveransmetod, IP-adress, samt vilka tjänster
du nyttjat. Dessa uppgifter registreras dels för att vi ska kunna leverera den produkt/tjänst du har beställt, dels för att administrera och
tillgodose din retur- och reklamationsrätt, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led b.
2.4 När du ingår ett samarbetsavtal med oss registrerar vi uppgifter om ditt namn, din adress, din mailadress, ditt telefonnummer,
leveransmetod, samt vilka produkter/tjänster du har nyttjat via oss. Information som du själv uppger behandlas för att kunna vidta
åtgärder angående din begäran innan ett samarbetsavtal ingås. Rättsligt underlag för detta finner du i dataskyddsförordningens artikel 6, st
1, led b.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
3.1 Zäkra Leveranser vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till kollegor inom
koncernen Zäkra/Riddermark Bil. Utöver det kan dina uppgifter vidarebefordras till samarbetspartners som assisterar oss i vår
affärsverksamhet, vilket inkluderar bl.a. långivare samt undersökningsföretag.
3.2 Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a undersökning och uppföljning kan ditt namn och e-postadress anförtros
dessa. I samband med köp av varor på vår hemsida skickar vårt system ZäkraGO via systemet TellMeNow på vår verksamhets vägnar ut ett
e-mail med en inbjudan om att utvärdera och betygsätta våra produkter och vår service. Att lämna ett omdöme är helt valfritt och du kan
använda valfritt namn. E-postadressen används sedan för att säkerställa att ett köp på Zäkra Leveranser har ägt rum.
Vi vidarebefordrar ditt namn och e-postadress till bl a följande externa/interna samarbetspartners inom EU:
– Riddermark Bil
– TellMeNow
Några av ovan nämnda verksamheter har status som databehandlare, som under våra instruktioner behandlar data som vi är juridiskt
ansvariga för. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Zäkra Leveransers vägnar har ingått skriftliga avtal med oss
där de underlägger sig stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina
personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss.
4. DINA RÄTTIGHETER
4.1 För maximal öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina
rättigheter.
4.2 Insynsrätt
4.2.1 Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften datan tjänar, vilka kategorier av
personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas.
4.2.2 Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia
ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på info@Zäkra.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta
till den e-postadress begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än
den du kontaktar oss på.
4.3 Rätten till korrigering
4.3.1 Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder
verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen
uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.
4.4 Rätten till radering
4.4.1 Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt
samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är
nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i
anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller
endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att
samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.
4.5 Rätten till begränsning av behandling
4.5.1 Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring om du anser att
de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.
4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt
att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.
4.7 Rätten att göra invändningar
4.7.1 Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den
profilering, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.
4.7.2 Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina
personuppgifter som vi företar oss på basis av vårt legitima intresse, jmf punkt 2.1 och 2.3.
4.8 Rätten att återkalla samtycke
4.8.1 Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig
begäran till oss på info@Zäkra.se, jmf punkt 4.2.2.
4.9 Rätten att lämna klagomål
4.9.1 Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen
skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, per mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon på 08-657
61 00.
5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER
5.1 Data som samlats in om din användning av Zäkra Leveranser jmf punkt 2.1 och 2.2, kommer efter 2 år antingen raderas eller endast
vara tillgänglig i anonymiserad form, så att det inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har
interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i
tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser och pop-ups mm.
5.2 De personuppgifter som vi har samlat in i samband med din prenumeration på eventuella utskick, kommer raderas senast 2 år efter att
vi skickat det sista till dig. En förutssättning för att dina uppgifter ska kunna raderas, är att du drar tillbaka ditt samtycke till att få framtida
utskick.
5.3 De personuppgifter som vi samlar in i samband med beställningar lagda via Zäkra Leveranser, kommer som regel att raderas eller
anonymiseras så att de inte kan spåras tillbaka till dig 5 år efter slutet av det kalenderår vari köpet genomfördes. Informationen kan dock
sparar längre om vi bedömer att det finns legitimt behov att behålla dem.
5.4 Verksamhetens räkenskapsinformation förvaras i 7 år fram till och med räkenskapsårets slut, i enlighet med bokföringslagens krav.
5.5 De personuppgifter vi har samlat in i samband med att du kontaktat vår kundtjänst raderas 3 år efter din sista kontakt med oss.
5.6 Information som samlats in i samband med samarbetsavtal raderas senast 2 år efter vår sista samverkan med dig.
5.7 Information som samlats in i samband med frågeformulär raderas så snart som undersökningen är avslutad och sammanställd.
Informationen kommer endast offentliggöras i anonymiserad form. Undantag kan göras om respondenten samtyckt till att hens uppgifter
publiceras. I dessa fall kommer uppgifterna raderas så snart frågeformuläret inte är relevant längre.
6. SÄKERHET
6.1 ZÄKRA LEVERANSER har genomfört rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att dina
personuppgifter oavsiktligt eller på olagligt vis förstörs, försvinner, förändras, försämras, missbrukas, offentliggörs eller hamnar i obehörig
ägo.
6.2 Det är endast medarbetare med berättigade behov att komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete som har tillgång till din
persondata.

7. KONTAKTUPPGIFTER
7.1 ZÄKRA LEVERANSER är ansvariga för de personuppgifter som samlas in.
7.2 Om du vill ta fördel av en eller flera av de rättigheter som återges i punkt 4, eller om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhets
personuppgiftspolicy kan du kontakta:


ZÄKRA LEVERANSER
Kraftvägen 16, 19637 Kungsängen
Mail: info@zakra.se
Telefon: +46 08-26 06 90


8. FÖRÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
8.1 I händelse av förändringar i vår verksamhets personuppgiftspolicy informeras du om dessa nästa gång du besöker vår hemsida.
9. VERSIONER
9.1 Detta är version 2 av ZÄKRA LEVERANSER personuppgiftspolicy, daterat den 08/08/2022